Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 januari 2017

Begroting 2017: wel sluitend maar geen ambities

Tijdens de gemeenteraad van woensdag 9 november jl. heeft fractievoorzitter Albert Grooten zijn algemene beschouwingen gehouden over de programmabegroting 2017: wel sluitend, maar te weinig ambities.

Het is goed nieuws dat de begroting sluitend is en de komende jaren zelfs licht positief. Dat geeft ruimte voor nieuwe initiatieven. Hiervoor waren wel bezuinigingen in de zorg nodig en we zullen blijven volgen of die niet ten koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening in het sociale domein.

D66 vindt de plannen in de begroting niet helemaal ambitieloos, maar wel ambitiearm.

Ambities ontbreken op een aantal belangrijke gebieden. Samenvattend zijn er vijf concrete onderwerpen die D66 van belang vindt voor Waddinxveen en die we graag uitgevoerd zien:

 • Bewegingsonderwijs in het basisonderwijs:
  • Nieuwe gymzalen bij de nieuwe basisscholen op het WSE-terrein en in Park Triangel gebouwd, nu extra belangrijk vanwege de slechte staat van de binnensportaccommodaties
  • Herinvoeren van het schoolzwemmen. De vraag hiernaar van ouders en scholen is onverminderd groot.
 • Investeren in Sport:
  • Er is een plan voor een Vitaal Sportbeleid vastgesteld. Wat D66 betreft hoort daarbij het schrappen van de bezuiniging van €100.000,- op accommodaties en het achterwege laten van de tariefsverhoging inclusief indexatie, waarmee sportverenigingen opnieuw geconfronteerd worden.
 • Duurzaamheid:
  • D66 stelt voor dat Waddinxveen vaststelt een klimaatneutrale (CO2-neutrale) gemeente te gaan worden.
 • De waterrecreatie wordt aangepakt.
 • Er wordt een privacybeleid ingevoerd.

De begroting langslopend heeft D66 een aantal opmerkingen

1.2 Publieksvriendelijke samenvatting

Er komen twee onderzoeken rond het winkelgedrag.

Het college laat in de periode eind 2016/medio 2017 – dat is wéér later dan eerder gezegd – een onderzoek uitvoeren naar de wenselijkheid van winkelopenstelling in Waddinxveen op zon- en feestdagen. Dat kost €40.000.  Wat ons betreft is dit een overbodig onderzoek, ik herhaal het nog maar een keer.

De toekomstvisie lokale winkelstrips Waddinxveen wordt opgesteld. En dat kost €50.000,- Dit vinden wij wél een zinvol en belangrijk onderzoek.

 1. Programma – Mens in Ontwikkeling

D66 is positief over het IHP (Integraal Huisvestingsplan Primair onderwijs), dat na jaren van praten nu eindelijk wordt uitgevoerd. Waddinxveen is dit jaar nr. 1 in Nederland met het hoogste bedrag aan investering in scholenbouw. Een goede zaak voor alle betrokken scholen.

Het ontbreken van gymzalen bij de nieuwe scholen is echter een grote gemiste kans, ik heb het zojuist al gezegd. En dat terwijl de kwaliteit van de bestaande binnensportaccommodaties slecht is: drie gebouwen hebben een matige conditie en de gymzaal aan de Johannes Postlaan heeft zelfs een slechte conditie. Er is sprake van een nijpende situatie waaraan hoognodig iets gedaan moet worden!

Er is wel geld beschikbaar voor nieuwe gymzalen, dus dat kan niet de reden zijn om ze achterwege te laten. De scholenbouw in Park Triangel kan immers ten laste van de grondexploitatie Triangel wordt gebracht. Het college antwoordt vragen hierover met (citaat): ‘Uit onderzoek is gebleken dat hier wel mogelijkheden zijn.’

Voor de derde keer op rij wordt de bezuiniging op de sportaccommodaties niet gehaald. Toch wordt voor 2018 de bezuiniging van €100.000 opnieuw gehandhaafd. Het college antwoordt op onze vragen met (citaat): “De raad heeft eerder opdracht gegeven voor een bezuiniging op sport van 100.000 euro. Er is vooralsnog geen besluit genomen om de eerder gestelde bezuinigingstaak op te heffen. Anders zou dit hebben geresulteerd in een investeringsbedrag van 7,6 miljoen voor het programma in 2017”. Blijkbaar wil het college -net als wij – ook af van deze bezuiniging.

Daarom dienen wij een amendement in waarin wordt voorgesteld de bezuinigingstaak van €100.000 op sport definitief te schrappen. Dekking van dit voorstel wordt gevonden in het schrappen van de structurele stelpost van €100.000 voor de uitvoering van de toekomstvisie.

 1. Programma – Dorp in ontwikkeling

Het college schrijft (citaat): ‘We geven uitvoering aan de duurzaamheidvisie.’ Dit vindt D66 te mager – ik heb het zojuist al gezegd – en een veel ambitieuzer  duurzaamheidbeleid is nodig:

 • Snellere introductie van openbare LED-verlichting.
 • Mogelijkheden onderzoeken om een lokale duurzame energiecoöperatie actief te steunen.
 • Ambitie uitspreken: Waddinxveen is in 2033 (bij het 800-jarig bestaan) een CO2-neutrale klimaatneutrale gemeente.

Er wordt een gebiedsvisie opgesteld voor het gebied rondom het Coenecoopcollege. Het is een goede zaak dat bij deze belangrijke entree naar het dorp iets gaat gebeuren. Het Coenecoopcollege heeft ook recht op duidelijkheid. Hopelijk duurt het niet zo lang als het IHP om deze plannen te maken en uit te voeren.

Het ondernemersfonds wordt gefinancierd tot en met 2018. Daarna niet meer. Heeft het college het geloof in het ondernemersfonds verloren? D66 vindt het fonds geen succes en nog zonder duidelijk aantoonbare resultaten.

D66 vraagt aandacht voor een vorm van lokaal OV. Het is van groot belang dat bijv. het Gouweplein voor iedereen bereikbaar blijft, ook voor mensen die geen auto (meer) rijden of anderszins minder mobiel zijn. Door uitbreiding van de gemeente met de wijk Triangel worden de afstanden groter, de bevolking vergrijsd en er zijn ontwikkelingen met de winkelstrips in de wijken.

 1. Programma – Leefbaar dorp

Het college wil de groene uitstraling van Waddinxveen behouden en versterken. 15% meer bomen in bestaand en nieuw te ontwikkelen gebied. Een uitstekend plan! En voor iedere boom die gekapt wordt, moet er één worden teruggezet. Ook prima. Met name naast de A12 moeten nog heel veel bomen worden teruggeplant. Het geld ervoor hebben we al ontvangen van de Provincie. Dit mooie plan staat helaas in schril contrast met de kap van 12 kerngezonde grijze abelen aan het Machtelderf en het Woubrechtserf. Waar vindt de herplant voor deze grijze abelen plaats? (als de kapvergunning überhaupt verleend wordt).

D66 wil een lans breken voor het ontwikkelen van waterrecreatie in Waddinxveen. Dit woord komt helemaal niet voor in de begroting. Dagelijks zien we de recreatievaart massaal door de Gouwe Waddinxveen passeren en we doen er niets mee. Een gemiste kans om Waddinxveen ook voor deze – kapitaalkrachtige – groep op de kaart te zetten. Dit is in natuurgebied ’t Weegje op korte termijn eenvoudig te realiseren (zonder hoge kosten) onder het motto: ‘Van strafhaven naar jachthaven’. De infrastructuur is beschikbaar, nu de bestemming nog aanpassen. Een nieuwe jachthaven is een boost voor Waddinxveen in het algemeen en ’t Weegje in het bijzonder.

7.6 overhead

Tenslotte: ‘Privacybeleid’. Ook dit woord komt niet voor in de begroting. Er wordt alleen (noodgedwongen) een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen, als gevolg van de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese privacy wetgeving. Het ontwikkelen van privacybeleid en privacybescherming is voor alle Waddinxveners van groot belang, zeker in het huidige digitale tijdperk, waarin steeds meer gegevens van inwoners worden opgeslagen en bestaande databases meer en meer aan elka