Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 juli 2015

Dreigend structureel begrotingstekort

Tijdens de gemeenteraad van woensdag 8 juli heeft Albert Grooten, fractievoorzitter, zijn algemene beschouwingen gehouden, met als belangrijkste onderwerp het dreigende structurele begrotingstekort:

“Het afgelopen weekend heeft Waddinxveen zich voortreffelijk op de kaart gezet tijdens de doorkomst van de Tour de France. Ik heb het nog nooit zo druk gezien in het dorp en er is geen enkele wanklank gehoord. Dat is een compliment waard aan alle betrokkenen en ook aan het massaal toegestroomde publiek. En dat op een zondag! We hebben zelfs het NOS journaal weer gehaald, maar welke markante punten toen in beeld kwamen was mij onduidelijk. De hefbrug was het in ieder geval niet, want die heb ik niet gezien op TV, wel de Coenecoopbrug en de eend bij de Triangel, op de mooiste rotonde van Nederland.

Deze algemene beschouwingen worden gehouden n.a.v. de begrotingsuitgangspuntenbrief 2016-2019. Een paar korte opmerkingen daarover voordat ik bij mijn hoofdpunt kom. We hebben de motie van de PvdA/GL over kinderboerderij Dierendal” mede ondertekend, want ook wij vinden dat we het bestuur van Dierendal duidelijkheid moeten verschaffen en dat de kinderboerderij, ook als essentieel onderdeel van het nieuwe centrum, gewoon moet blijven.

Het voorgestelde onderzoek  naar de winkelopenstelling op zon- en feestdagen hoeft van ons niet, vooral omdat het college al gezegd heeft in deze collegeperiode de regels niet te zullen aanpassen.

En met de realisatie visie 2030, waarvan de kosten zijn begroot op €102.900,-, hebben wij ook grote moeite. In de visie wordt een koers bepaald met ‘de ambitie om de zelfstandigheid van Waddinxveen te behouden en voor langere termijn te waarborgen’. Dat vinden wij een te eenzijdige benadering. Wij willen een visie waarin de regionale samenwerking een centrale plaats inneemt. En dat is inmiddels bij vele dossiers ook de praktijk van alle dag.

Op 23 juni jl.  zijn we allemaal onaangenaam verrast door het memo van B&W over de uitkomsten van de meicirculaire en de financiële verkenning 2016 -2019. Door een combinatie van onverwacht lagere inkomsten van het rijk en hogere uitgaven op het sociaal domein dreigt een groot structureel tekort. Het meerjarenperspectief van de gemeente als geheel komt in de rode cijfers met een door het college geprognosticeerd tekort van ca. € 2,5 miljoen in 2019. Misschien valt het tekort toch mee, maar met de situatie van repressief toezicht door de provincie moet ernstig rekening gehouden worden. De motie van de PCW zullen we medeondertekenen, maar we moeten er geen wonderen van verwachten.

Wij zijn het eens met het college dat deze grote te verwachten tekorten niet alleen door bezuinigingen in de sociale sector zijn op te vangen. Wat D66 betreft houdt dat in dat nu alle uitgaven voor de komende jaren, begroot of nog niet begroot, tegen het licht gehouden gaan worden. We moeten nu eerst helderheid krijgen over de financiële situatie van de gemeente en tot die tijd moeten we pas op de plaats maken, alle grote uitgaven kritische bekijken en zo nodig opschorten. Waar is op te bezuinigen, zonder de dienstverlening aan de inwoners in gevaar te brengen en zonder over te gaan tot lastenverzwaring?

En dat moeten we niet alleen hier bespreken, in het overleg tussen raad en college. Daar moeten we alle stakeholders, zoals burgers, bedrijven, verenigingen e.d. bij betrekken. Daarom ondersteunen wij het idee van WeWa voor een zgn. Kiezen en Kabelen 2.0, waarin net als bij het eerdere project een aantal scenario’s met ombuigingsvoorstellen en beleidskeuzes aan de stakeholders worden voorgelegd.

De gevolgen van de meicirculaire en de financiële verkenning 2016 -2019 moeten in grote lijnen bij het college bekend zijn geweest op het moment dat we op 10 juni jl. een besluit gingen nemen over de renovatie van het gemeentehuis, een project met een grote financiële impact. Daarom mijn vraag aan het college: Waarom is de raad niet tevoren geïnformeerd over het op handen zijnde verwachte tekort van ca. € 2,5 miljoen in 2019? Is daarover überhaupt gesproken in het college? En misschien nog belangrijker: Zijn er inmiddels al grote contracten afgesloten over de renovatie van het Hema/Rabopand?

Ik begrijp heel goed dat een groot structureel tekort niet is op te lossen door de investering in de renovatie van het gemeentehuis fors te reduceren, maar naar onze mening is een significant  deel van het uiteindelijke tekort hiermee te dekken. Belangrijk genoeg om in beschouwing te nemen. Als dat niet vóór het besluit gebeurd is, dan moet het wat ons betreft nu maar gebeuren.

We zullen een motie indienen, samen met WeWa, waarin het college gevraagd wordt de gevolgen van eventueel preventief toezicht door de provincie te verduidelijken. In hoeverre wordt onze financiële speelruimte beperkt? Wat mogen we nog zelf beslissen en wat moeten we voorleggen aan de provincie? Verder wordt het college gevraagd om zo snel als mogelijk een plan te maken met ombuigingsvoorstellen met financiële effecten die het tekort kunnen drukken, zonder dat de dienstverlening aan de inwoners in gevaar wordt gebracht, waarbij alle uitgaven die nog niet zijn gedaan in beschouwing worden genomen. En – zoals gezegd – de stakeholders moeten betrokken worden bij de discussies over de ombuigingen.”