Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 april 2015

second opinion onderzoek huisvesting gemeentehuis noodzakelijk

Spreektekst (in de eerste termijn) van fractievoorzitter Albert Grooten in de gemeenteraad van 15 april 2015 over de huisvesting (renovatie) van het gemeentehuis:

Voorzitter: Laten we teruggaan naar de basis van vanavond: Op 9 oktober 2013 heeft de raad besloten tot een sobere renovatie van het huidige raadhuis. In het Coalitieakkoord is afgesproken om het Hema/Rabo-pand er bij te betrekken. De raad heeft hierover niet expliciet een uitspraak gedaan.

Voordat we gaan besluiten over deze grote uitgave van ruim 6 M€ wil D66 eerst duidelijkheid hebben over een aantal zaken. Dat er iets moet gebeuren, daar zijn we het wel mee eens, maar wat er precies moet gebeuren en waarom bepaalde keuze zijn gemaakt, daarover willen we meer informatie.  In de eerste plaats over  de technische noodzaak van een renovatie van het gemeentehuis, van een omvang zoals nu voorgesteld door het college. Er wordt geklaagd over het ongezonde werkklimaat, maar zijn er ook CO2 metingen gedaan? Op scholen is dat een zeer gebruikelijke methode om de luchtkwaliteit objectief vast te stellen. In de tweede plaats willen we meer duidelijkheid over de tijdsduur van de renovatie. Iedereen is verbaasd dat het bijna anderhalf jaar (16 maanden) moet gaan duren. Over beide zaken ligt er geen duidelijk rapport. Ook de adviesnotitie geeft hiervoor geen onderbouwing.

Voorzitter: Bij elkaar opgeteld bedragen de incidentele lasten en de benodigde investering voor de renovatie van het Raadhuis 6,5 M€ en voor renovatie en nieuwbouw van het HEMA/Rabo-pand 6,2 M€. Dat is een klein verschil van 4% (€280.000,=) in het voordeel van het HEMA/Rabo-pand. De kosten van tijdelijke huisvesting, nodig als het Raadhuis wordt gerenoveerd, bedragen € 525.000,= en zijn er de oorzaak van dat de totale lasten voor het Raadhuis hoger uitvallen dan voor het HEMA/Rabo-pand. Een groot gedeelte van dit bedrag wordt gebruikt om het HEMA/Rabo-pand tijdelijk geschikt te maken voor gebruik. De VVD heeft daar terecht op gewezen. Waarom heeft het college gekozen  voor het HEMA/Rabo-pand als tijdelijke huisvesting? Dat is een dure oplossing, terwijl er goedkopere alternatieven voorhanden zijn. Het is onlogisch een pand eerst voor tonnen tijdelijk op te knappen en er daarna niet permanent in te trekken.

De kosten van tijdelijke huisvesting zijn erg hoog en ze bepalen de uitkomst van de keuze voor het HEMA/Rabo-pand boven renovatie van het bestaande Raadhuis. Daarom willen wij dat er, voordat we gaan besluiten, eerst gekeken wordt naar mogelijke besparingen op deze kosten van tijdelijke huisvesting. Daarbij moeten wat D66 betreft alle beschikbare gemeentelijke accommodaties en panden (Beukenhof, Gemeentewerf, het pand van Vonk, etc.) in beschouwing worden genomen en ook de mogelijkheid van extra thuiswerken. De gemeenteraad kan best tijdelijk vergaderen in de zaal van het pand van Vonk en zo zijn er vast meer goedkopere oplossingen te verzinnen.

Voorzitter: D66 heeft vragen gesteld over de gevolgen van uitbreiding van het ambtelijk apparaat op middellange termijn en de invloed daarvan op de keuze tussen het huidige raadhuis en het HEMA/Rabo-pand. In het huidige raadhuis is immers reserveruimte aanwezig (de complete tweede verdieping) en in het HEMA/Rabo-pand in het geheel niet. Het college verwijst in haar antwoord op onze vragen naar de adviesnota, maar daarin staan hierover alleen maar algemeenheden en een kostenraming wordt niet gegeven. Omdat deze raming de keuze sterk beïnvloedt willen wij die kostenraming voor uitbreiding van het ambtelijk apparaat hebben voordat we gaan besluiten.

Voorzitter: Voorzieningen voor de inwoners van Waddinxveen hebben voor D66 altijd een hogere prioriteit dan de huisvesting van het gemeentehuis. Wij vinden het daarom van groot belang om de incidentele en structurele lasten voor huisvesting van het gemeentehuis zoveel als mogelijk te beperken en we willen dat hiernaar eerst gekeken wordt, voordat we gaan besluiten. Onze middelen moeten we doelmatig uitgeven.

De huidige gezonde financiële situatie van de gemeente moeten we vasthouden, omdat er de komende tijd een aantal grote uitgaven verwacht worden,  waaronder tegenvallers bij de jeugdzorg en andere nieuwe taken in het sociale domein en de te verwachten extra kosten voor scholenbouw-Noord fase 1. En zeker als daar de vurig gewenste nieuwe gymzaal komt.

Voorzitter: Samenvattend vinden wij dat een second opinion onderzoek noodzakelijk is, ook gezien de vele vragen die nog leven bij andere partijen, voordat we gaan besluiten over huisvesting van het gemeentehuis. Dit onderzoek moet uitgevoerd worden door een deskundig ingenieurs- en adviesbureau, zonder enige binding met medewerkers of bestuurders van de Gemeente Waddinxveen.

Daarom dienen wij, samen met WeWa een motie in, waarvan het dictum luidt:

“Verzoekt het college:

 • Een terzake deskundig en onafhankelijk ingenieurs/adviesbureau te selecteren.
 • Dit bureau (in opdracht van de raad):
  • Een oordeel te laten vormen, c.q. informatie aan te laten leveren over:
   • Technische noodzaak van een renovatie van het huidige raadhuis en de benodigde tijdsduur daarvan.
   • De (getalsmatige) inhoud van de door het college gepresenteerde business cases en de daarop gebaseerde scoringsmatrix.
   • De financiële gevolgen inzichtelijk te maken van eventueel noodzakelijke uitbreiding van het ambtelijk apparaat.
  • Aanbevelingen te laten doen over alle mogelijke besparingen in de incidentele lasten en/of de benodigde investeringen.
  • Daarbij afzonderlijk te laten kijken naar de noodzaak van en de mogelijke besparingen op de kosten van tijdelijke huisvesting.
 • De kosten van het second opinion onderzoek door het adviesbureau ten laste te brengen van het door de raad in 2013 ter beschikking gestelde voorbereidingskrediet.”